Eco-Energy Oirschot BV
Broekstraat 31
5688 JX Oirschot
T: 0499 571171
F: 0499 577568
E: biogas@rijnenbv.nl

Kringloop

Bioenergy Support Centre Nieuwsbrief #2, juli 2013

In Zuidoost-Brabant bevindt zich één van de vijf regionale Bioenergy Support Centres om bedrijven en overheden te ondersteunen bij projecten op het gebied van bioenergie en biobased economy. Het Support Centre biedt toegang tot informatie en expertise om u te helpen met uw project. Het Bioenergy Support Centre:

- brengt partijen bij elkaar

- biedt praktische ondersteuning bij projectontwikkeling

- geeft toegang tot een internationaal netwerk

Introductie door Bert Rijnen - ondernemer en ambassadeur Biobased economy

Bert-Rijnen-foto-

Iedereen heeft de mond vol van ‘biobased economy’: een economie die gebaseerd is op het zo efficiënt mogelijk gebruik maken van gewassen en biomassa voor voeding, veevoer, materialen, chemicaliën, energie en brandstof. Een belangrijke ontwikkeling en je hoort er als bedrijf niet meer bij als je op dit punt niet de nodige investeringen of inspanningen hebt gepleegd. Als Eco Energy Oirs chot B.V. zijn we al geruime tijd bezig met dit thema.Op dit moment zijn we al in staat om over onze bedrijven vele tonnen CO2 te reduceren en 6.000 gezinnen te voorzien van duurzame energie. Last but not least zijn we zover dat we de mineralenkringlopen op een duurzame manier kunnen sluiten. Er valt echter nog veel te ontdekken over de mogelijkheden wat betreft hergebruik van grondstoffen en materialen. Het is van van groot belang om ontwikkelingen en opgedane kennis op een goede en snelle manier uit te wisselen. Als ambassadeur Biobased economy van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) probeer ik die verbindingen ook te maken en als ondernemer het goede voorbeeld te geven. Innovatieve en vernieuwende bedrijven lopen echter vaak tegen de kaders van wet- en regelgeving aan. Deze voorzien nog niet in regels voor de nieuwste ontwikkelingen. Voortschrijdend inzicht en praktijkervaringen vragen van de overheid om snel in te spelen op de marktontwikkelingen. Wij investeren als bedrijf in nieuwe mogelijkheden op het gebied van biobased economy. We willen de politiek oproepen om de verbinding tussen de agrarische sector, de food sector en Eindhoven Brainport actief te stimuleren en die bedrijven die echt werk willen maken van biobased werken te faciliteren. Onder meer door het verruimen van de (vaak als beklemmend ervaren) wetgeving. Nieuwe ontwikkelingen volgen niet altijd een vastgestelde koers, het zijn dynamische processen die door tal van factoren beïnvloed worden. We zijn als samenleving sterk gebaat bij verdere ontwikkeling van biobased activiteiten. Daarom bij deze ook een oproep aan de politiek om de verbinding tussen agro en food en de Brainport actief te stimuleren en een faciliterende rol te vervullen bij bedrijven die echt werk willen maken van biobased werken.

Project pyrolyse op boerderijniveau

Het projectteam van HAS Kennistransfer maakt grote vorderingen met het haalbaarheidsonderzoek ‘Pyrolyse op boerderijniveau’. De studenten en docenten van de HAS hebben veel moeilijke vraagstukken opgelost, zoals het vinden van de meest geschikte technieken om varkensmest voor te bewerken voordat het de pyrolyse installatie in Gaat. Inmiddels is een agrarische ondernemer gevonden die mee wil werken om er een realistische businesscase van te maken.

Foto-studenten-HAS-kennistransfer-300x225

Deze ondernemer is de firma Meulenbroeks uit Hooge Mierde. Het bedrijf heeft enkele jaren geleden een nieuwe vleesvarkensstal gebouwd voor 3.000 varkens naast de al bestaande melkveehouderij. Meulenbroeks is al langer op zoek naar een geschikte methode voor mestverwerking. Dit heeft tot op heden nog niet tot concrete initiatieven heeft geleid. Het project van de HAS was een mooie aanleiding om mee te werken aan een nieuwe mogelijkheid om mest niet alleen te verwerken, maar ook te verwaarden. Belangrijke aandachtspunten voor het onderzoek, dat voor de zomer 2013 wordt afgerond, zijn: de toepasbaarheid van de dunne fractie, vergunningen en ruimtelijke inpassing, de arbeidsintensiteit van de gekozen methode en maatschappelijke draagvlak.

Business Case Renovia “ Verwaarding varkensmest”

Voor het opstellen van één van de vijf businesscases in het BioenNW-project is het SRE de samenwerking aangegaan met Renovia. Renovia, oorspronkelijk een Belgisch bedrijf, heeft ambitieuze plannen om in Zuidoost- Brabant varkensmest om te vormen tot meerwaardige producten. Het SRE en Renovia hebben elkaar gevonden in de pyrolyse techniek die centraal staat in het BioenNW project. Renovia gebruikt deze techniek in haar opzet.

Pyrolyse techniek

Renovia-300x225

Renovia zet pyrolyse (afbreken zonder zuurstof bij zo’n 450 graden) in om een droog organisch mineralencomplex te produceren dat als actieve (NPK-)meststof en hoge kwaliteit bodemverbeteraar ingezet kan worden in de landbouw. Het proces is bijzonder omdat op die manier de gewenste stikstof, fosfor en kalium kan worden geproduceerd: mest op maat. Naast pyrolyse maakt Renovia in haar concept gebruik van het depolymerisatie proces (afbreken koolstofketens bij zo’n 240 graden). Het droge dikke deel van de mest wordt daarbij met een katalysator omgezet in een brandstof met gelijkwaardige eigenschappen als diesel. Afhankelijk van de destillatiekolom wordt synthetische diesel of kerosine geproduceerd.

Samen werken aan innovatie
Het SRE en Renovia trekken samen op in het ontwikkelen van het innovatieve gedeelte de businesscase, waarbij Renovia als marktpartij hetvoortouw neemt en het SRE waar mogelijk ondersteunt. Zo heeft het SRE bijvoorbeeld inzichtelijk gemaakt wat Renovia kan verwachten bij aanvragen van milieuvergunningen. Ook zijn er diverse contacten gelegd en is het materiaal van Renovia getest op de pyrolyse proefinstallatie die gerealiseerd is op Harper Adams Universiteit in Engeland.

De heer Henri Elen eigenaar van Renovia is te spreken over de samenwerking ‘Renovia is zeer positief over de aanpak en de begeleiding die SRE aan mogelijke investeerders geeft. Deze begeleiding is voor Renovia een nooit geziene zaak. Alleen al door deze aanpak is Renovia vast besloten om de uitwerking van haar project te realiseren.'

Bijeenkomst circulaire economie

Circulaire-economy-foto-300x199

De 21 samenwerkende gemeenten in de regio Eindhoven hebben enkele jaren gelden programma’s ontwikkeld om de toenemende schaarste aan (fossiele) grondstoffen aan te grijpen als kans voor regionale economische ontwikkeling. Uiteindelijke streven is regionale clusters te ontwikkelen van bedrijven, kennisinstellingen en overheden die krachten bundelen bij het ontwikkelen, toepassen en kapitaliseren van nieuwe schone technologieën en concepten. De uitvoering is inmiddels in volle gang met als (tussen)resultaat een groot aantal projecten en netwerken op het gebied van: elektrisch rijden, zonnetechnologie, innovaties in de gebouwde omgeving, Biobased economy, C2C bedrijventerreinen en de afvalloze samenleving. Op 15 en 16 mei 2013 zijn in Eindhoven de resultaten gepresenteerd en bezocht tijdens een serie van lezingen, werkbijeenkomsten en excursies onder de noemer: de circulaire economie: from how to (k)now. Ruim 200 bezoekers uit binnen- en buitenland bezochten de bijeenkomst. Op het schakelpunt van energie- en materialentransitie is ruim aandacht besteed aan het thema Biobased economy en bio-energie die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn bij het ontwikkelen en implementeren van rendabele en duurzame business cases. Voor het ondersteunen van initiatieven binnen de Biobased economy is voor Oost-Brabant een ontwikkelservice ingericht waarin verschillende partijen actief bedrijfsinitiatieven op het raakvlak van Agro, Food en Technologie ondersteunen. Gemeenteschappelijke noemer is het opwaarderen van reststromen (agro en food) richting waardevolle ingrediënten, functionele eiwitten en nutriënten die hoogwaardig ingezet kunnen worden in bijvoorbeeld (dier) voeding en levensmiddelen. Tijdens deelsessies op 16 mei zijn de 20 lopende projecten gepresenteerd en hebben samenwerkende partijen zoals de provincie Noord-Brabant, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij en het SRE een oproep gedaan om ideeën aan te dragen voor nieuwe Biobased en bio-energie initiatieven. Met een aantal initiatiefnemers is al contact gelegd om de ideeën onder begeleiding van de ontwikkelservice op te werken naar business plannen en uiteindelijk implementatie. Over de uitkomsten hiervan, zal in deze nieuwsbrief worden bericht.

Studie naar vergroten efficienty van productie bio-ethanol

HAS-Lise-Marie-foto-300x225

Lise Marie Bom derdejaars studente milieukunde op de HAS Hogeschool in ’s-Hertogenbosch heeft via het SRE vijf maanden stage gelopen aan de landbouwuniversiteit Harper Adams Engeland. In het verlengde van een promotieonderzoek heeft Lise Marie een experiment uitgevoerd gericht op het vergroten van de efficiency van de productie van bio-ethanol. In voorgaand onderzoek is op Harper Adams stro van koolzaad gebruikt voor de productie van bio-ethanol. De conclusie van deze studie was dat het proces niet rendabel is door een relatief lage energieopbrengst. Om deze reden is aanbevolen ook het residu dat vrij komt bij de bio-ethanolproductie te gebruiken voor energiewinning. Hierbij is gekozen voor biogasproductie door het (anaeroob) vergistingsproces. De toepasbaarheid van het residu voor vergisting is getest door vier labschaal reactoren. Iedere reactor had een reactorinhoud van één liter met verschillende bio-ethanol concentraties. Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat de gebruikte concentraties in alle reactoren te hoog waren, hierdoor nam de gasproductie over de tijd af. De reden hiervoor was een relatief hoge suikerconcentratie in het residu. Als gevolg hiervan daalt de pH in de reactoren. Micro-organisme produceren minder of geen biogas wanneer de zuurgraad onder de 6,7 ligt.

Voor vervolgonderzoek wordt geadviseerd om lagere concentraties van het residu te voeren. Ook kan het residu gemixt worden met een substraat met een relatief lage suikerconcentratie. Op basis van de aanbevelingen van Lise-Marie wordt door Harper Adams vervolgonderzoek uitgevoerd.